Login

top banner ro

point  Activitatea 1. Stabilirea echipei comune în vederea implementării proiectului conform planificării
Fiecare partener a numit membrii echipei de implementare, după cum urmează:
Partenerul aplicant – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași - 7 persoane.
Partener 1 – Asociația Crescătorilor de Taurine din Iași - - 2 persoane
Partener 2 – Universitatea Agrară de Stat a Moldovei din Chișinău - 5 persoane.
Partener 3 – Universitatea Agrară de Stat din Odessa - 5 persoane.
Rolul echipei manageriale transfrontaliere este de a asigura implementarea proiectului și în acord cu activitățile și evenimentele planificate. Fiecare persoană implicată a primit o fișă a postului și, în funcție de circumstanțele particulare, a semnat un nou contract de muncă sau acte adiționale la contractele individuale de muncă deja existente.


point  Activitatea 2. Înființarea a trei centre de monitorizare pentru producțiile bovine din punct de vedere calitativ și cantitativ, în cele trei țări partenere
Înființarea laboratoarelor pentru controlul calității și siguranței laptelui și cărnii de vită la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași (USAMV), la Universitatea Agrară de Stat din Odessa (UASO) și la Universitatea Agrară de Stat a Moldovei din Chișinău (UASM) a însemnat îmbunătățirea infrastructurii analitice cu aparatură și echipamente noi, moderne, specializate în analiza chimică, fizică și microbiologică a alimentelor, dar și a mijloacelor IT corespunzătoare exploatării lor. Pentru realizarea centrului, USAMV a executat lucrări de mansardare a unei clădiri deja existente în aceeași incintă cu ferma didactică – bază de practică pentru studenții facultăților de Zootehnie și Medicină Veterinară - în localitatea Rediu, la 6 km nord față de sediul său. Spațiile care găzduiesc laboratoarele din UASO și UASM au fost renovate și dotate cu echipamentele nou achiziționate prin proiect.
Centrele vor funcționa ca bază materială de instruire pentru studenții de licență, masteranzii și doctoranzii celor trei universități, precum și ca laboratoare analitice dedicate fermierilor crescători de bovine / procesatorilor de produse animaliere care ar dori să investigheze calitatea și siguranța propriilor produse. Laboratorul din România va intra într-o procedură de acreditare RENAR iar laboratoarele din Chișinău și Odessa vor funcționa pe baza standardelor existente la nivel național, adaptate internațional în acord cu legislația actuală și viitoare a U.E., în vederea pregătirii aderării acestor două țări în spațiul Uniunii Europene.

point  Activitatea 3. Efectuarea unui studiu transfrontalier referitor la fermele de bovine din cele trei țări partenere
Scopul studiului a fost de a investiga transnațional situația regiunii în ceea ce privește numărul de ferme de bovine, mărimea efectivelor, tipul de tehnologii aplicate și profilul fermelor. Partenerii au creat un protocol de cercetare-investigație, stabilind subiectul și conținuturile cercetării, datele ce urmează a fi colectate, mărimea eșantionării, metodele de investigație aplicate și responsabilitățile atribuite partenerilor, fiecăruia revenindu-i sarcina principală de a colecta datele din propria regiune. Partenerul aplicant – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași a coordonat studiul, a agregat și interpretat datele, publicând de asemenea și rezultatele finale ale studiului.

point  Activitatea 4. Elaborarea și implementarea în comun în cele trei centre a unui software pentru monitorizarea calității producţiilor bovine, precum și pentru a facilita schimbul de informații
Activitatea a fost gândită pentru a concepe și dezvolta un instrument software necesar pentru investigarea și arhivarea datelor privind calitatea laptelui și a cărnii de vită în cele trei regiuni. Programul prezintă o interfață prietenoasă cu utilizatorul și a fost instalat le cei trei parteneri care operează centre de monitorizare a calității produselor animaliere. Partenerii ucraineni și moldoveni au drepturi legale de utilizare ale acestui software.
Programul a fost conceput pentru managementul eficient al datelor reieșite din activități legate de controlul oficial al producțiilor (COP) și de reproducția controlată a efectivelor de bovine, în special prin practicarea însămânțării artificiale. Programul este ușor de utilizat și flexibil pentru: înregistrarea individuală a animalelor, adăugarea valorilor de producție, cantitative și calitative; introducerea de noi date colectate în momentul tratamentului individual al animalelor; analiza și calculul parametrilor fenotipici și genotipici; eliberarea de certificate de origine și conceperea/actualizarea registrului genealogic pentru reproducători valoroși; inter-operarea datelor cu alte baze de date naționale; protecția datelor etc. Aceste operațiuni sunt indispensabile și extrem de utile pentru selecția genetică și ameliorarea populațiilor de animale și a calității și siguranței producțiilor acestora.

point  Activitatea 5. Înființarea a două ferme-pilot pentru determinări cantitative și calitative, în România și Republica Moldova
Activitatea a presupus construirea de la zero a două ferme – infrastructură pentru cazarea și deservirea vacilor, achiziție și instalare de echipamente specifice, achiziție de animale. Principalul scop al fermelor a fost de a dezvolta și exemplifica soluții tehnologice sustenabile în creșterea bovinelor. Opțiunea pentru sistemul de întreținere în stabulație liberă și acces la padoc extern al animalelor le asigură acestora protecție față de factorii externi, permite desfășurarea unei activități profitabile dar și asigurarea conformității cu regulile Uniunii Europene privind bunăstarea animalelor. Fermele vor funcționa, de asemenea, ca puncte de cercetare și investigații privind nivelul cantitativ și calitatea producțiilor bovine, vor servi ca infrastructură pentru dezvoltarea de tehnologii moderne și ca exemple de bune practici pentru fermierii din zonă. Fermele vor pune la dispoziție datele experimentale și partenerilor din Ucraina, care le vor utiliza în diferite activități legate de cercetare în domeniul calității alimentare.

point  Activitatea 6. Desfășurarea unei campanii de instruire / informare și diseminare pentru beneficiarii interesați
În proiect s-au organizat trei activități de instruire (câte două zile per eveniment la Iași, Chișinău, Odessa) ce au avut ca scop informarea grupului țintă privind tehnologiile moderne și sustenabile pentru mediu în creșterea bovinelor. S-au organizat cursuri pentru câte 20 fermieri de bovine, în fiecare țară (activități la nivel național). De asemenea, au fost organizate trei workshop-uri prin rotație (o zi per eveniment la Iași, Chișinău, Odessa) cu implicarea a 80 de persoane din grupul țintă al proiectului (fermieri, procesatori de lapte și carne, personal academic, studenți, autorități din domeniu – 60 participanți din fiecare țară gazdă și câte 10 participanți din fiecare țară parteneră invitați pentru facilitarea schimburilor de experiență. Alte două evenimente vor fi organizate către sfârșitul proiectului – vizite de studiu pentru 45 de fermieri/procesatori/reprezentanți ai autorităților (câte 15 din fiecare țară implicată) în România și Moldova, la obiectivele de investiții realizate.
De asemenea, alte acțiuni au fost organizate și diferite livrabile au fost realizate: Manual de bune practici în creșterea bovinelor, tipărit și distribuit gratuit, în două versiuni lingvistice (Română / Ucraineană); portal web al proiectului, cu informații destinate publicului țintă.

point  Activitatea 7. Promovarea proiectului și publicitate
Prin această activitate ne propunem promovarea și cunoașterea acțiunilor proiectului, a rezultatelor sale și a contribuției Uniunii Europene, ca principal finanțator.
Astfel, această activitate presupune:
- organizarea de evenimente publice la deschiderea și încheierea proiectului. Au avut loc trei conferințe de presă, câte una la fiecare partener, la lansarea proiectului, pentru a acoperi nevoia de informare în fiecare din cele trei țări partenere. La evenimente au participat reprezentanți ai presei scrise, precum și din sfera audio-vizuală, precum și reprezentanți ai fiecărei țări implicate;
- tipărirea și distribuirea de materiale de promovare – publicitate în cadrul activităților proiectului (pliante, broșuri, autocolante, roll-up-uri, panouri și plăci temporare și definitive pentru obiectivele de investiții nou construite sau amenajate/dotate);
- participări ale coordonatorilor de proiect din fiecare țară la emisiuni de radio și televiziune;
- comunicate de presă emise cu ocazia fiecărui eveniment din cadrul proiectului, ce au permis publicarea de articole de promovare în presa scrisă sau pe paginile online ale principalelor trusturi de presă.

Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră în responsabilitatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, România și a Universității Agrare de Stat din Odessa, Ucraina şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program. Uniunea Europeană este constituită din 28 state membre care au decis să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diveristatea culturală şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale.

Comisia Europeană este organul executiv al UE.