Login

top banner ro

point Aplicant: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

RomlogoUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" (USAMV) este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu o tradiție academică de peste 100 de ani, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de specialiști în științe agricole, inginerie şi management, industrie alimentară, mediu, biologie şi medicină veterinară.
Oferta academică se defineşte prin facultăţi acreditate, domenii de studiu de nivel licență, masterat și doctorat cu impact profesional atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu ultramoderne.USAMV Iaşi oferă în cadrul celor patru facultăţi următoarele specializări de licență:UASVM, Iasi

- Facultatea de Agricultură: Agricultură, Montanologie, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Biologie;
- Facultatea de Horticultură: Specializări: Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului;
- Facultatea de Zootehnie: Specializări: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare;
- Facultatea de Medicină Veterinară: Medicină veterinară.

În cadrul universității funcționează patru centre de cercetare:Centrul de Cercetări Agronomice (Laboratorul de analize pentru plante şi sol şi Laboratorul pentru expertizarea, certificarea şi controlul organismelor modificate genetic); Centrul de Cercetări Horticole (Laboratorul de Oenologie şi Laboratorul de Pomicultură); Centrul de Cercetări Zootehnice (Laboratorul de Controlul calităţii nutreţurilor); Centrul Universitar de Cercetări Medicale Veterinare.Direcțiile de cercetare sunt diversificate pluridisciplinar:genetică şi fiziologie vegetală; crearea de linii, soiuri şi hibrizi, cu productivitate şi calitate ridicate, rezistente la boli, dăunători, cădere şi factori naturali nefavorabili; valorificarea complexă a substanţelor naturale nepoluante din flora aromatică, medicinală şi tinctorială; creşterea randamentului şi calităţii pajiştilor permanente degradate;modernizarea tehnologiilor de cultură la speciile horticole; protecţia, conservarea şi managementul resurselor naturale; tehnologii de obţinere şi prelucrare a produselor horticole;nutriţie şi alimentaţie animală; evaluarea genetică a potenţialului productiv la animale; ameliorarea producţiilor obţinute de la speciile de interes economic;cercetări fundamentale de medicină veterinară şi medicină comparată; patologie animală; igiena alimentelor de origine animală şi protecţia sănătăţii publice.
USAMV Iaşi este membru asociat al Agence Universitaire de la Francophonie, membru activ al European University Association, al Association for European Life Science Universities-Central and East European Branch, al European Association of Establishments for Veterinary Education, al Réseau International Francophone des Etablissements de Formation de Formateurs.USAMV Iaşi dezvoltă relaţii de colaborare bilaterală cu peste 60 de universităţi şi instituţii de învăţământ superior,cercetare și producție din Europa, SUA, Africa şi din alte zone ale lumii, pe bază de convenţii şi cu obiective prioritare în schimbul de experienţă organizatorică şi didactică, prin mobilităţi ale cadrelor didactice şi studenţilor precum şi în diverse domenii de cercetare.
Echipa de implementare din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași:
point  Echipa managerială:
Conf. dr. Vasile MACIUC - Manager general al proiectului
Prof. dr. Vasile VÎNTU - Asistent manager responsabil de relațiile cu partenerii transfrontalieri
Ing. Adrian Doru NEAGU - Asistent manager
Prof. dr. Benone PĂSĂRIN -  Responsabil tehnic și științific
Dr. Ec. Liliana BIŢIC - Responsabil financiar
Ec. Elena Evelina PAVEL - Responsabil financiar
Ing. Romeu LUPU - Responsabil achiziții
Lect. dr. Corneliu LEONTE – Responsabil cu organizarea activităților grupului țintă
Lect. dr. Răzvan Mihail RADU-RUSU – Responsabil promovare, publicitate și relații cu mass-media
point  Echipa de experți tehnici:
Prof. dr. Vasile UJICĂ – Responsabil studiu transfrontalier
Prof. dr. Paul Corneliu BOIŞTEANU – Expert de specialitate – controlul calității cărnii
Prof. dr. Ioan GÎLCĂ - Expert de specialitate – tehnologii de creștere a bovinelor
Dr. ing. Aida ALBU – Expert de specialitate – controlul calității laptelui
Dr. ing. Eugen POPESCU - Expert de specialitate – Ameliorarea genetică a bovinelor
Asist. univ. dr. Cristina Gabriela RADU-RUSU – Expert de specialitate, proiectant software zootehnic
Ing. Dragoș CREȚU – Informatician, programator software zootehnic 

point Partener 1 - Asociația Generală a Crescătorilor de Taurine din România – Filiala Iași

AP JasiAsociaţia Crescătorilor de Taurine este o asociaţie pro familială constituită prin liberul consimţământ al crescătorilor particulari şi a altor forme de organizare cu capital mixt sau privat care au ca obiect principal, creşterea şi exploatarea, precum şi ameliorarea efectivelor de taurine în vederea ridicării potenţialului productiv. Îşi desfăşoară activitatea în mod autonom neavând raportări de subordonare faţă de alte instituţii sau asociaţii cu acelaşi profil. Menţine relaţii de colaborare pe principiul deplinei egalităţi şi în interes reciproc avantajos cu Direcţiile Agricole Judeţene, Oficiile de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, A.N.S.V.S.A., societăţile comerciale Semtest, cu fermele de elită, unităţi de învăţământ superior şi cercetare, precum şi asociaţii similare din ţară şi străinătate, inclusiv Ministerul Agriculturii.
În anul 1991, la Iaşi, un număr de 87 dintre cei mai buni crescători de taurine din judeţul Iaşi, împreună cu un grup de specialişti de la Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, Direcţia Agricolă au pus bazele „Asociaţiei Crescătorilor de Taurine Iaşi”.
În prezent, Asociaţia Generală a Crescătorilor de Taurine din România, Filiala Iaşi are peste 1750 membri, care deţin efective de taurine cuprinse între 1 şi 780 capete.
    Asociaţia Crescătorilor de Taurine acţionează în concordanţă cu deciziile adoptate de membrii săi, în domeniul creşterii şi ameliorării taurinelor.
Scopul și obiectivele asociației:

- sprijinirea atentă şi calificată a membrilor asociaţiei pentru sporirea efectivelor de taurine şi creşterea potenţialului genetic al acestora;
- promovarea tehnologiilor moderne de creştere şi exploatare specifice formei de proprietate şi mărimii investiţiei, dimensiunile exploataţiei, noţiunile de valorificare a producţiei, calitatea materialului genetic în privat;
- asigurarea consultanţei tehnice la achiziţionarea materialului de prăsilă, stabilirea sistemului de reproducţie şi calitatea materialului biologic pentru realizarea unui progres genetic la noua generaţie;
- asigurarea însămânţărilor artificiale cu material seminal congelatde la tauri testaţi amelioratori pentru producţia de lapte şi de carne prin operatori proprii sau altor persoane calificate pe bază de contract;
- organizarea şi executarea controlului oficial al producţiilor de lapte la vacile membre ale asociaţiei;
- reprezentarea intereselor membrilor asociaţiei în relaţiile cu terţi, în valorificarea producţiei materialului biologic şi în litigiile avute;
- ținerea evidenţei animalelor înscrise în Registrul Genealogic al Rasei;
- organizarea de expoziţii de animale de rasă, la care să participe cei mai reprezentativi crescători, cele mai valoroase animale din fiecare rasă pe care o deţin;
- organizarea de schimburi de experienţă, instruiri pe teme de specialitate;
- prospectarea pieței şi informarea crescătorilor de taurine asupra cererii şi ofertei, inclusiv a evoluţiei preţurilor, organizării de târguri şi expoziţii cu vânzare şi licitaţii;
- colaborare cu primăriile din judeţul Iaşi în vederea extinderii însămânţării artificiale la efectivele de vaci din localităţile respective, la îmbunătăţirea păşunilor şi fâneţelor.

    Asociația sprijinăfermierii la întocmirea documentaţiei pentru subvenţii și procurarea de utilaje agro-zootehnice.Prin externalizarea serviciilor de reproducţie, Asociaţia Crescătorilor de Taurine Iaşi, a preluat activitatea operatorilor de însămânţări artificiale în număr de 85. De asemenea, Asociaţia Crescătorilor de Taurine Iaşi, împreună cu specialiştii de la OARZ Iaşi, au monitorizat alocarea cotei de lapte crescătorilor de vaci din judeţ în număr de 31.500 de crescători.
Echipa de implementare din cadrul Asociației Cresătorilor de Taurine Iași:
Ing. Gheorghe HRISCU - Responsabil proiect la Partenerul 1
Asist. univ. dr. Cătălin NISTOR – Responsabil studiu și relații cu grupul țintă

 pointPartener 2 Universitatea Agrară de Stat din Chișinău, Republica Moldova
Mold1Universitatea Agrară de Stat din Moldova (USAM) are o istorie de 80 de ani, care a debutat la 9 aprilie 1933, odată cu promulgarea de către Majestatea Sa, Regele Carol al II-lea, a Legii despre transformarea Secţiei de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi în Facultatea de Ştiinţe Agricole cu sediul la Chişinău. ASU MoldovaPrin Decretul din  4 octombrie 2013, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţământului universitar, pentru contribuţie substanțială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, Preşedintele Republicii Moldova, Domnul Nicolae Timofti, a conferit Universităţii Agrare de Stat din Moldova „Ordinul Republicii” - cea mai înaltă distincție a Republicii Moldova.
Pe parcursul celor 80 de ani care s-au scurs de la înfiinţare, UASM şi-a adus o contribuţie deosebită în tezaurul economic, social, politic şi cultural al societăţii. UASM a format în facultăţile sale peste 50 mii de specialişti, inclusiv cca. 1000 din 67 de ţări, care s-au afirmat prin rezultate remarcabile în producţie şi în cercetare, în ţară şi peste hotare.
Concomitent cu formarea specialiştilor, UASM s-a afirmat şi printr-un nucleu ştiinţific de mare importanţă, de notorietate naţională şi internaţională. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate
– soiuri şi hibrizi noi de plante, rase de animale şi păsări, tehnologii moderne, maşini, aparate, produse farmaceutice etc.
UASM este astăzi recunoscută în ţară şi peste hotare datorită corpului profesoral didactic de prestigiu, rezultatelor în plan ştiinţific şi formării unor specialişti competenţi şi competitivi.
În prezent, UASM numără peste 6000 de studenţi, masteranzi şi docoranzi, pregătiţi respectiv pe 23 specialităţi, 30 specializări şi 27 specialităţi ştiinţifice, dispune de un bogat potenţial intelectual
şi de o importantă infrastructură, destinată activităţilor didactice, investigaţiilor ştiinţifice şi asigurării condiţiilor sociale.
UASM este prima universitate din Republica Moldova, primită în Asociaţia Universităţilor Europene, este membru asociat al Asociaţiei Universităţilor Francofone, întreţine relaţii de colaborare cu universităţi şi institute de cercetare din întreaga lume, în baza a peste 50 de acorduri, fiind total deschisă cooperării internaţionale.
Facultatea de Zootehnie a fost deschisă în anul 1940 în baza catedrei de zootehnie generală şi specială a Facultăţii de Agronomie din Chişinău. Din 2001 ea poartă denumirea  Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii.
Facultatea pregăteşte specialişti pentru întreprinderile agrozootehnice de creştere a animalelor, de prelucrare a produselor animaliere, de producere a furajelor, pentru întreprinderile comerciale de valorificare a produselor de origine animală, centrele de reproducţie şi selecţie animală.
Echipa de implementare din cadrul Universității Agrare de Stat a Moldovei din Chișinău:
Conf. dr. Vasile VRÂNCEAN - Responsabil proiect în Republica Moldova
Acad. Prof. dr. hab. Serghei CHILIMAR - Responsabil proiect în Republica Moldova
Prof. dr. Vasile LUPAN – Asistent manager
Ec. Ludmila FRIMU – Responsabil financiar
Lect. dr. Călin VRÂNCEAN – Responsabil achiziții
Conf. dr. Ana CHIȚANU – Responsabil promovare, publicitate și relații cu mass-media
Ec. Cornel COȘER – Responsabil studiu transfrontalier și implementare software zootehnic

 

pointPartener 3Universitatea Agrară de Stat din Odessa, Ucraina

odessa1Universitatea Agrară de Stat din Odessa este o instituție de învățământ superior cu acreditarea cea mai înaltă a statului ucrainean. Este principalul centru educațional, metodic și de cercetare, dedicat pregătirii celor mai buni și talentați experți din companiile agricole din sudvestul Ucrainei. Created by the order of the Istoria sa începe în anul 1918, ca Institutul Statal de Agricultură. În anul 2001, prin decizie guvernamentală, capătă statutul actual, de Universitate Agrară de Stat.OSAU Ukraine
Cele 6 facultăți din cadrul universității pregătesc specialiști licențiați și master în domeniile: Agronomie, Medicină Veterinară, Protecția plantelor, Amenajarea teritoriului, Tehnologia producției, procesării și marketingul produselor animale, Managementul companiilor, Mecanizarea agriculturii, Contabilitate și audit financiar-contabil, Horticultură și viticultură. Procesul didactic se desfășoară în 25 departamente ce cuprind 269 angajați personal didactic, din care 33 au gradul de profesor universitar și 133 de conferențiar.
La majoritatea facultăților funcționează și sistemul de învățământ la distanță. La momentul actual, universitatea are peste 4000 studenți.
Universitatea Agrară de Stat din Odessa se integrează în mediul internațional, existând schimburi incoming și outgoing cu instituții de educație și cercetare din peste 11 țări partenere, printre careAnglia, Danemarca, Suedia, Germania, S.U.A.
Principalele direcții de cercetare ale universității sunt:
- implementarea și îmbunătățirea bazelor economico-organizaționale orientate spre piață în companiile agricole și industriale;
- asigurarea protecției mediului, prin dezvoltarea de tehnologii de prodție nepoluante, în agricultură și zootehnie;
- obținerea de noi soiuri de specii vegetale, producția de material semincer și săditor, protecția împotriva dăunătorilor;
- obținera de noi rase și hibrizi de animale, ameliorare genetică în zootehnie;
- îmbunătățirea tehnologiilor de cultură a plantelor.
Universitatea este titulara a 132 brevete de invenție, protejate prin drepturi de autor.
Baza materială a universității, personalul de calitate, materialele didactice și de instruire sprijină instruirea experților în domeniu, atât la nivel de licență, dar și la nivel postuniversitar, asigurând inserția lor pe piața muncii, dar și continua formare de-a lungul vieții.
Echipa de implementare din cadrul Universității Agrare de Stat din Odessa:
Prof. dr. Volodymyr GERASYMENKO - Responsabil proiect în Ucraina
Prof. dr. Sergii KORLIUK – Asistent manager
Ec. Pavel IVANENKO – Responsabil financiar
Ing. Vladimir ROZUMNYI – Responsabil achiziții
Prof. dr. Lydmyla TARASENKO – Responsabil promovare, publicitate și relații cu mass-media
Conf. dr. Henandii KOTETS – Responsabil studiu transfrontalier și implementare software zootehnic

Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii intră în responsabilitatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, România și a Universității Agrare de Stat din Odessa, Ucraina şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program. Uniunea Europeană este constituită din 28 state membre care au decis să-şi unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diveristatea culturală şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale.

Comisia Europeană este organul executiv al UE.